• NL
  • Privacybeleid & cookies

Privacybeleid & cookies

Gegevensbescherming: Uw recht - onze verplichting

U kunt vertrouwen op de bescherming en beveiliging van uw persoonlijke gegevens: De bescherming van uw privacy en uw rechten bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens is een belangrijk aandachtspunt voor Lüneburg Marketing GmbH, waarmee wij rekening houden in al onze bedrijfsprocessen.

Daarom willen wij u informeren over de basisregels voor onze omgang met persoonlijke gegevens. U ontvangt altijd meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens wanneer wij dergelijke informatie van u verzamelen.

Lüneburg Marketing GmbH (zie opdruk) is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (in de zin van art. 4 lid 7).

Voor meer informatie kunt u te allen tijde contact opnemen met onze medewerker voor gegevensbescherming:
Daniel Kampmeier
CAPCAD-SYSTEMEN AG
Spaldingstrasse 77A
20097 Hamburg
Telefoon: +49 1516 553252528
d.kampmeier@capcad.de

Informatie die we verzamelen

U kunt bijna het gehele internetaanbod van deze website gebruiken zonder dat wij persoonlijke gegevens van u nodig hebben. Slechts enkele aanbiedingen en diensten die u op onze pagina's vindt, vereisen de specificatie van persoonlijke gegevens voor het gebruik ervan.

Als u het internetaanbod van de website gebruikt, worden technische toegangsgegevens automatisch door de internetserver (webserver) geregistreerd en geëvalueerd. Deze gegevens kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen; de individuele gebruiker blijft anoniem. Een combinatie met andere gegevens vindt niet plaats.

Bescherming van de privacy van personen jonger dan 16 jaar op het internet

Lüneburg Marketing GmbH verzamelt of gebruikt op geen enkele wijze bewust persoonlijke gegevens van minderjarigen (jonger dan 16 jaar). In de regel weten we niet hoe oud de bezoeker van onze website is. We hebben echter geen specifieke maatregelen genomen om met name deze gegevens te beschermen.

Personen jonger dan 16 jaar mogen geen persoonsgegevens doorgeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van hun ouders of voogden.

Hoe wij uw informatie gebruiken

De Lüneburg Marketing GmbH verzamelt, verwerkt en gebruikt alle persoonlijke gegevens die voortkomen uit uw bezoek aan onze website alleen in overeenstemming met de geldende regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens alleen voor de in deze verklaring inzake gegevensbescherming genoemde doeleinden (bijvoorbeeld om aanvragen te verwerken of, indien nodig, gebruik te maken van diensten). Bij het verzamelen van persoonsgegevens via formulieren wordt u geïnformeerd over het doel van de verzameling en andere omstandigheden overeenkomstig de bepalingen van art. 13 DSGVO. Het gebruik van dergelijke gegevens voor andere doeleinden is uitgesloten.

Lüneburg Marketing GmbH zal de door u verstrekte persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgeven.

Uw rechten bij de verwerking van uw gegevens

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking bevestiging te krijgen of hem betreffende persoonsgegevens zullen worden verwerkt; in dat geval heeft hij/zij recht op toegang tot deze persoonsgegevens en tot de in art. 15 DSGVO genoemde informatie.

De betrokkene heeft het recht om de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens te vragen om hem betreffende onjuiste persoonsgegevens onverwijld te corrigeren en, indien nodig, onvolledige persoonsgegevens in te vullen (art. 16 DSGVO).

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat hij/zij onmiddellijk de hem of haar betreffende persoonsgegevens verwijdert als een van de in art. 17 DSGVO genoemde redenen van toepassing is, bijvoorbeeld als de gegevens niet langer nodig zijn voor het nagestreefde doel (recht op verwijdering).

De betrokkene heeft het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te eisen dat hij de verwerking beperkt indien aan een van de voorwaarden van artikel 18 DSGVO is voldaan, bijvoorbeeld indien de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, voor de duur van het onderzoek door de verantwoordelijke voor de verwerking.

De betrokkene heeft het recht zich te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. De verantwoordelijke voor de verwerking zal de persoonsgegevens dan niet langer verwerken, tenzij hij kan aantonen dat er dwingende redenen voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (art. 21 DSGVO).

Als u van deze rechten gebruik wenst te maken en bijvoorbeeld om verwijdering, anonimisering of wijziging van uw persoonlijke gegevens in onze systemen wenst te verzoeken, stuur dan een e-mail naar datenschutz@lueneburg.info.

Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk beroep, heeft iedere betrokkene het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit indien hij of zij van mening is dat de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO (art. 77 DSGVO). De betrokkene kan dit recht uitoefenen ten overstaan van een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat van zijn woonplaats, zijn werk of een vermoedelijke inbreuk. In Nedersaksen is de bevoegde autoriteit de toezichthoudende autoriteit:

De Staatscommissaris voor Gegevensbescherming Nedersaksen
Barbara Thiel
Prinzenstrasse 5
30159 Hannover, Duitsland

De veiligheid van uw gegevens

De door u aan Lüneburg Marketing GmbH verstrekte gegevens worden met passende technische en organisatorische middelen beschermd om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging, toegang door onbevoegden of onbevoegde bekendmaking aan derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend bewaakt en verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en organisatorische mogelijkheden.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website worden overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen. Uw IP-adres dat bij het bezoek aan de website wordt gebruikt, wordt alleen in anonieme vorm opgeslagen (via een onherroepelijke verkorting van het IP-adres). U kunt het verzamelen van de gegevens die door Google Analytics cookies worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres), de overdracht ervan aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google Analytics voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die beschikbaar is via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Opmerkingen over cookies

Cookies zijn tekstbestanden die informatie bevatten om terugkerende bezoekers uitsluitend voor de duur van het bezoek aan onze website te identificeren. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer en veroorzaken daar geen schade.

Cookies besparen u de noodzaak om gegevens meer dan eens in te voeren, maken het voor u gemakkelijker om specifieke inhoud te verzenden en helpen ons om bijzonder populaire delen van ons online aanbod te identificeren. Dit stelt ons onder andere in staat om de inhoud van onze internetpagina's precies op uw behoeften af te stemmen.

De meeste van de cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, dat u in bepaalde gevallen cookies accepteert of deze in het algemeen uitsluit en dat u de automatische verwijdering van cookies activeert wanneer u de browser afsluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.